Privacybeleid

Vereniging tot behartiging van de belangen van museale en toeristische railorganisaties in Nederland (hierna: Historisch Railvervoer Nederland, of afgekort: HRN)

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-09-2019.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Historisch Railvervoer Nederland verwerkt van onze natuurlijke contactpersonen van lidorganisaties, eigenaren van geregistreerd railrailerfgoed en bezoekers van onze websites.

Indien u persoonsgegevens aan HRN verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens, in lijn met dit privacybeleid, te verwerken. Ons privacybeleid sluit aan bij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij adviseren u om het privacybeleid door te lezen. Het is raadzaam om dit vaker te doen, omdat het privacybeleid kan worden aangepast.

Verantwoordelijke 

Historisch Railvervoer Nederland, KvK nummer V 40077077, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

Contactgegevens

Vereniging Historisch Railvervoer Nederland, zie [contactformulier]

Functionaris gegevensbescherming

De secretaris is aangesteld als functionaris gegevensbescherming van Historisch Railvervoer Nederland.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Historisch Railvervoer Nederland verwerkt uw persoonsgegevens omdat u aan ons verbonden bent en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

·       Voor- en achternaam

·       Adresgegevens

·       Telefoonnummer(s)

·       E-mailadres

·       De organisatie waar deze persoon namens spreekt

Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de functionaris gegevensbescherming en de bestuursleden, adviseurs en leden van de secties van de vereniging ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden voor HRN.

Wanneer Historisch Railvervoer Nederland een e-mail aan meerdere personen verzendt gebeurt dit altijd onder BCC, zodat uw e-mailadres niet voor andere geadresseerden zichtbaar is.

Nut en Noodzaak

Historisch Railvervoer Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·       Om u te kunnen informeren over onze activiteiten.

·       Het verrichten van incidentele betalingen/vergoedingen.

·       Communicatie naar materieeleigenaren van objecten die geregistreerd staan als railerfgoed in het Nationaal Register Railerfgoed.

Historisch Railvervoer Nederland maakt gebruik van Rabobank Mobielbankieren. In dit programma worden alleen de naamgegevens en het IBAN-nummer verwerkt. Incidenteel wordt dit gebruikt om een betaling te kunnen doen of een incasso te kunnen verwerken maar alleen nadat betrokkene zijn/haar rekeningnummer heeft doorgegeven. Uitsluitend de penningmeester en diens vervanger/bestuurslid van Historisch Railvervoer Nederland heeft toegang tot deze gegevens.

Via de volgende link is meer informatie over de gegevensbescherming te lezen van de Rabobank. https://www.rabobank.nl/particulieren/privacy

Bewaren persoonsgegevens

Historisch Railvervoer Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is en alleen om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In enkele gevallen zullen uw gegevens bewaard worden in ons digitale archief, waarbij de boodschap e-mails die u ons of wij u versturen van belang is. Alle persoonsgegevens worden centraal opgeslagen in de online omgeving van Google.

Delen van persoonsgegevens met derden

Historisch Railvervoer Nederland verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden niet aan anderen ter beschikking gesteld.

Foto- en filmmateriaal

Historisch Railvervoer Nederland ontvangt van lidorganisaties en privépersonen regelmatig foto’s , die o.a. op de websites of in de Railmusea-folder worden geplaatst. Het staat eenieder vrij om hier bezwaar tegen te maken, wanneer sprake is van oneigenlijk of ongewenst gebruik. De betreffende foto(‘s) worden dan op de kortst mogelijke termijn van de site verwijderd en vernietigd. De folder wordt elke twee jaar uitgebracht en verjaart.

Websites

Via de websites van Historisch Railvervoer Nederland worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Historisch Railvervoer Nederland, te weten:

·       www.railmusea.nl

·       railmusea.blogspot.com

·       www.museummaterieel.nl / www.nmld.nl

·       www.railmonumenten.nl

Historisch Railvervoer Nederland acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze diensten kunt u bepaalde gegevens bij ons achterlaten. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Gebruikt u onze websites als bedrijf, dan vallen bedrijfsgegevens niet onder de AVG.

Op onze site zijn social media elementen opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies

Onze websites maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik.

Cookies van derden

Buiten de cookies die Historisch Railvervoer Nederland zelf plaatst, worden er via de websites ook cookies van derde partijen geplaatst op uw computer, tablet of mobiel. Deze paragraaf heeft betrekking op deze zogenaamde third party cookies. Historisch Railvervoer Nederland heeft geen controle of zeggenschap over het functioneren van deze cookies en/of het gebruik dat derde partijen maken van de door middel van de cookies verzamelde informatie. Historisch Railvervoer Nederland heeft geen betrokkenheid bij de verzamelde gegevens, anders dan het verzamelen van bezoekerscijfers op onze social media kanalen via onze websites.

Google Analytics

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de websites, maakt Historisch Railvervoer Nederland gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw computer, tablet of mobiel aan de hand waarvan het gebruik van de websites wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Historisch Railvervoer Nederland verstrekt. Historisch Railvervoer Nederland verkrijgt op deze wijze inzicht in het verkeer van en naar de websites en de wijze waarop de websites worden gebruikt.  Aan de hand van die gegevens kan Historisch Railvervoer Nederland zo nodig aanpassingen in de websites of haar dienstverlening doorvoeren. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de privacyverklaring van Google Analytics.

Websites van derden

Websites van derden die door middel van links met onze websites zijn verbonden vallen hier buiten. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Voor het corrigeren of verwijderen dient u contact op te nemen met de functionaris gegevensbescherming. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Historisch Railvervoer Nederland. U kunt een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen via het contactformulier. Historisch Railvervoer Nederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Historisch Railvervoer Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming via het contactformulier. Uiteraard kunt u ook voor vragen bij hem terecht.

Back to top